2015 tot 2020

Nouvel Espoir pour la Vie


VZW in de Democratische Republiek Congo

Feitelijke vereniging in België ter ondersteuning

2015


Veertig kansarmen met een chronische ziekte vinden reeds de weg naar Nouvel Espoir pour la Vie, waar hun ziekte met labotesten wordt opgevolgd. Daarnaast werden nog 49 andere kansarmen geholpen door Nouvel Espoir. 

Er werden in totaal 182 testen uitgevoerd met een budget van 2260 USD aan reactiva en devices.

Het personeel, de huur van lokalen, de nutsvoorzieningen werden opgenomen in de financieën van haar ander labo New Life. De activiteiten hebben plaats in de dezelfde ruimte. Het gaat om een jaarbedrag van 15320 USD.


Het verslag van de eerste 40 chronisch zieke patiënten in opvolging kunt u hier consulteren.


DROMEN... 2016-2017


Brigitte droomt van een uitbreiding naar de hoofdstad Kinshasa. Zij diende in december 2015 een aanvraag tot erkenning van de VZW in te Kinshasa. In maart 2016 krijgt het project een positief afvies.

Brigittes droom is groots!

Zij schrijft me :

“…Pour ce qui est le projet, nous commencerons d'abord avec un cabinet de consultation et on y intégrera un laboratoire d'analyses biomédicaux et une pharmacie. Finalement,  nous aboutirons avec un centre hospitalier. Mon rêve final est d’offrir aux patients le maximum d'attention comme ce que je voyais chez MSF.

Il ne s'agira pas d'un déplacement de Kis à Kin, mais plutôt d'une extension (représentation). Donc  les activités de Kisangani évolueront comme d'habitude… »


REALITEIT : van 2016 naar 2017-2018


2016: De definitieve erkenning van NGO Nouvel Espoir pour la Vie in Kinshasa volgde in okt 2016 en  de activiteiten startten in sept 2017.


Voorbereidende activiteiten bestonden uit:

-uitwerking van een protocol  “wie valt onder de armoedegrens”

-uitwerking van therapeutische protocols voor diabetici en hartpatiënten

-sensibilisatie van de bevolking 


=>Er werden 10 kansarme chronische patiënten opgenomen in het project in de hoofdstad


Haar droom van het project in Kinshasa werd werkelijk met een medische kabinet, een apotheek en een biomedisch labo op kleine schaal. En ze droomde reeds verder...


2017-2018: Niets gaat vanzelf


Er waren een aantal lokale medefincancierders- die ook zetelden in de raad van bestuur - die afhaakten, omdat ze er "geen winst uithaalden".

Brigitte en haar rechterhand Dr Richard Demongawi sloegen de handen in elkaar. Ze gaven niet op.

Ze probeerden het concept van autofinanciering tot op het bot, d.i. Nouvel Espoir levendig houden met de inkomsten gecreëerd door patiënten die kunnen betalen, m.a.w. met de activitieten van het labo New Life.

De autofinanciering dekte slechts 50 à 60% van de kosten van de VZW.


Personeels- en financiële situatie van het project eind 2017 waren

-acht personeelsleden (1 teamleider, 1 arts , 3 verplegers, 2 laboranten, 1 onderhoudsmedewerker)

-maandelijkse opbrengst via ambulante activiteiten :  125$

-maandelijkse personeelskosten : 120$


MAAR :

-het gebouw was in slechte staat en het was niet goed gelegen (zichtbaarheid). De enige optie was zoeken naar nieuwe locatie,

-publiciteit / sensibilisatie via media was zeer duur,

-het tekort aan medisch diagnostisch materiaal was nijpend,

-er was nood aan begeleiding het personeel en er was een demotivatie door werkomstandigheden.


En TOCH, intussen droomde Brigitte verder van een uitbreiding.


2018 


NEPV kreeg 2000 € subsidies van GRIS Avelgem waarmee een groot deel van diagnostisch materiaal werd gefinanceerd twv  2345,45€ +1769.91€= 4115.36€ (november 2018).

De rest werd betaald door eerdere giften van de GRIS.


En 2018 bracht goed nieuws :

- NEVP heeft  een nieuw gebouw gevonden met een maandelijkse huurprijs van 250 USD.

- Voor de betaling van het personeel werd het project zelfbedruipend.

De netto winst bedroeg 57900 FC = 31 €

 

2019 wordt het jaar van meer uitdagingen want Brigitte droomt van een écht "medisch centrum Nouvel Espoir pour la Vie " in Kinshasa.

Men zal inzetten op de renovatie van het nieuwe gebouw, het openen van een daghospitaal en kleine chirurgie, alsook het opleiden van personeel.


In januari 2019 zijn ze verhuisd naar de nieuwe lokatie in Kinshasa.

De renovatiewerken zijn lopende maar de werken lopen vertraging op omdat de offertes te duur zijn. 

Hun droom is om eind juni 2019 alle werken te beëindigen en een opendeurdag te houden voor de doelgroep van kansarme zieken.

De Feitelijke Vereniging "Nouvel Espoir" in België bezorgt hen 700$ voor de afwerking van renovatie.

Intussen ontving de Feitelijke Vereniging 2000€ uitbreidingssubsidies van de GRIS te Avelgem.


De NGO zal ook deelnemen aan de nationale kwaliteitscontroles om het label van “kwaliteitsvol medisch centrum” te bekomen.

 

Het jaarverslag van de VZW Nouvel Espoir Kinshasa 2017-2018 is hier te raadplegen.

De visie rond de uitbreiding van de VZW Nouvel Espoir te Kinshasa in 2019-2020 is hier te raadplegen.


De visie 2019-2020 stelt dat de activiteiten gefocust zijn op de chronisch ziekte patiënten met  diabetes, sikkelcelannemie, HIV/AIDS of een hartziekte.

Het gaat in eerste instantie om patiënten die geen lid zijn van een patiëntenvereniging en daardoor niet officieel erkend zijn als "chronisch zieke". Deze mensen leven aan de rand van de maatschappij en kunnen zich medisch niet laten opvolgen.

Anderzijds werkt men ook aan een conventie met patiëntenverenigingen om deze patiënten ook via Nouvel Espoir medisch te laten opvolgen.

Er wordt een onderscheid tussen "kansarmen" en "niet-kansarmen" voor de tarifering. 

Op basis van dit solidariteitsprincipe hoopt de VZW financieel zelfbedruipend te zijn.


Oktober-December 2019 TEGENSLAG


De werken aan het gehuurde pand te Kinshasa om er het medisch centrum onder te brengen waren tijdig af. 

De activiteiten startten geleidelijk aan op en men bereidde de opendeurdag voor.


Helaas, de eigenaar van het pand wou het huurcontract verbreken. De reden die de eigenaar aanhaalde was "dat het pand niet geschikt is voor een medisch centrum maar eerder geschukt is om de ruimten te verhuren als wooneenheden" (uiteraard , want dat brengt meer $ in het laadje).

Brigitte had tijd nodig om de schok te verwerken. Toch, ze heeft haar droom, ambitie en dynamiek en zij vroeg de eigenaar om de kosten die ze gemaakt heeft om het pand te renoveren terug te betalen. Gelukt: de 700$ voor de schilderwerken en het plaatsen van nieuwe golfplaten op het dak werden vergoed.


Met de visie van de NGO Nouvel Espoir, trok Brigitte naar het Hôpital de Référence (HGR) St Luc te Kisantu, waar ze tot heden) ook werkt als microbiologe-projectmedewerkster (met ITG-LUMOS)

In die "Zone de Santé"  bestaat een vzw die HIVpatiënten en diabetes begeleid en ze hoopte om met hen te kunnen samenwerken. Zuster Cécilia die de VZW leidt, was heel open, maar dat was zonder de opinie van de medisch directeur van HGR St -Luc gerekend. Helaas kreeg ze geen fiat  om de VZW Nouvel Espoir daar te installeren. Bovendien heeft HGR ST Luc een samenwerkingscontract met LUMOS en Memisa. Ons vzw'tje was er niet welkom.


Intussen waren we al februari 2020.


Februari-April 2020 HOOP


Brigitte heeft contact genomen met het medisch centrum (centre de santé) van Boko-Kivulu, gelegen binnen de grote "Zone de Santé" van Kisantu. 

Een tehuis voor weeskinderen, NGO RA.E.J.D., is verbonden aan dat medisch centrum "GORSILAURE MEDICAL CENTER".

Brigitte hoopte om eventueel met hen te kunnen samenwerken en om daar haar vzw Nouvel Espoir onder te brengen.

Op 19 maart 2020 ging Brigitte naar de afspraak met de directeur van het ziekenhuis en met de "Medecin Chef de Zone". Het werd een constructief gesprek.


Voor de eerste maal sinds de oprichting van de NGO Nouvel Espoir was er respect vanwege de autoriteiten.

Brigitte meldde me telefonisch, vol dynamiek "c’est la prémière fois que je me sens encourager par l’autorité".

Na het gesprek werd een rondleiding gegeven in het medisch centrum en ook het labo. 

Een labo in een Centre de Santé is meestal heel klein met een lage capaciteit. Er is maar één laborant en er zijn slechts middelen voor basistesten zoals analyses van urine en stoelgang en basis-bloedanalyses  zoals leucocyt-telling. Ook ginds zag het labo er "droevig" uit.


Zo werd een overeenkomst gemaakt dat onze labo "New Life" het labootje in Gorsilaure optimaliseert, uitbreidt qua aanbod en de lokale laborant begeleidt. En, gelijktijdig kan de vzw "Nouvel Espoir pour la Vie" de chronisch arme zieken gratis testen aanbieden. De hoofdactiviteit zal gaan naar de gezondheidszorg van de weeskinderen van GORSILAURE.

Brigitte kreeg bovendien de opdracht om de prevalentie van diabetes onder de weesjes te bepalen en de gepaste begeleiding te voorzien.


Zo krijgt de initiële visie en complementariteit van New Life en Nouvel Espoir te Kisangani nu in Boko-Kivulu vorm.


De activiteiten starten op 11 april 2020 ... Pasen ... écht " Nouvel Espoir pour la Vie"

Hier vindt u het verslag van het gesprek van Brigitte met de directie.


Helaas, 2020 is anders verlopen dan gepland door COVID-19


Wegens COVID-19 werd het implementeren van het diabetes-proces on-hold gezet: de lokale autoriteiten moeten toestemming geven om in hun gezondsheidszone een activiteit te starten. Ze dienen eerst te plaatse te gaan kijken en controleren, incluis de initiatiefnemers bevragen.

Wegens COVID-19 mogen zij zich niet verplaatsen, dus iedereen moet wachten. Covid-19 brengt dus overal de normale gezondheidszorg in het gedrang. In Congo ligt voornamelijk het gedrag van de overheid aan de basis : "ze mogen zich niet verplaatsen".

Het materiaal is verhuisd maar het staat te wachten

 

Op naar 2021

Eens de autoriteiten toestemming geven om haar labo-activiteiten te starten, staan de volgende activiteiten gepland

-herinrichten van het labo

-gezondheidspersoneel opleiden in “preventie-diagnose-behandeling” van diabetes

-prevalentie bij weeskinderen onderzoeken

-het bestaande ziekenhuislabo upgraden en de laboranten begeleiden  

 

Zo wordt “New Life” geïntegreerd in het ziekenhuislabo en “Nouvel Espoir pour la Vie” staat in voor de chronisch zieken met aandacht voor diabetes.

 

Epidemiologie, "burden of", diabetes in Congo : tussen 2007 en 2019 is de prevalentie van diabetes gestegen van 7-10% tot 15-20%.

Diabetes behoort tot de top 10 van de doodsoorzaken

Diabetes is ernstig vanwege de complicaties, namelijk: hart- en vaatziekten, cerebrale vasculaire ongevallen, nierinsufficiëntie, blindheid, seksuele impotentie en gangreen van de voeten die leiden tot amputatie.

 

Ter inzage

Renovatieplan foto 1, 2, 3, 4

De rationale achter het diabetes project

Financieel plan 20212017-2018-2019-2020: intussen in Kisangani...


Het project in Kisangani draait intussen op volle toeren.

De VZW "Nouvel Espoir pour la Vie" wordt gefinanceerd door het labo New Life, waarvan sprake in het begin van deze geschiedenis.

Daarbij dank ik GRIS Avelgem voor het vertrouwen en de steun :

over een periode van 4 jaar werd 2 x 1800 euro gesponsord en het project is intussen zelfbedruipend geworden.

Hun competentie, zelfvertrouwen en ambitie groeien.De actuele lijst van de biomedische testen die aangeboden worden vindt u hier.

erkend als 4 de pijler van de Vlaamse ontwikkelingssamenwerking


http://www.4depijler.be/organisatie/4depijler/nouvel_espoir